Regulamin - Hotel Zakliki

Regulamin Hotelu Zakliki

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu zakwaterowania w pokojach ( zwanych też apartament) w Obiekcie Biene Sp. z o.o. ( dalej zwana Biene zamiennie hotel Zakliki ) przy ul. Zygmunta Starego 130 w Krakowie.

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

 1. Rezerwacji apartamentu lub pokoju ( dalej zwanego apartament) Gość- klient może dokonywać on-line na portalach rezerwacyjnych, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

 2. Rezerwacja jest skuteczna po potwierdzeniu ( lub automatycznie przez portale rezerwacji np. Booking).

 3. Wpłacone przedpłaty do wysokości 50% wartości rezerwacji nie podlegają zwrotowi.

 4. W przypadku braku wpływu zaliczki , zadatku ( jeśli był uzgodniony i wymagany ), na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.

 5. Pozostałą część należności (poza dokonaną przedpłatę )za pobyt można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką bądź kartą bankową w dniu zameldowania.

 6. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu ( za opłatą wg cennika). Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem .

 7. Istnieje możliwość zabrania ze sobą psa po uzyskaniu zgody administratora . Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata . Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

Postanowienia ogólne

 1. Dokonując rezerwacji poprzez strony www , e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.
 2. Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania . Jeśli Klient życzy sobie fakturę należy to zaznaczyć na formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu wszelkie uwagi i żądania administratorowi pod numer telefonu znajdujący się w informacji pisemnej umieszczonej wraz z Warunkami w Apartamencie.
 4. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Administratora. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 5. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w pokoju i na terenie całego hotelu.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach i pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 7. W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obiektu zostały zainstalowane instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru. W związku z tym zakazuje się  na terenie całego obiektu hotelowych : palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych, kadzidełek, świec i stosowania innych produktów generujących dym, wszelkich przedmiotów tlących się, z otwartym ogniem, generujących dym widzialny i niewidzialny
 8. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p. poż  na terenie hotelu., Hotel naliczy opłatę w wysokości 500 PLN. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p.poż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.
 9. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 10. Administrator może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 11. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 12. Na terenie obiektu może być monitoring zewnętrzny zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingu, powinny być zgłaszane  natychmiast administratorowi, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ Zarządca nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone sobie nawzajem przez Gości, uprawnionych do korzystania  z parkingu.

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.

 2. Doba pobytu w pokoju trwa od godziny 15:00 do godziny 12.00.,

 3. Możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego opuszczenia pokoju należy uzgodnić z Zarządcą.

 4. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 12.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.

 5. Na terenie obiektu wyznaczono bezpłatne miejsca do parkowania, nie przypisane do konkretnego apartamentu, dostępne w ograniczonym zakresie.

 6. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

 7. Palenie w apartamentach i na balkonach, jak na terenie całego ośrodka jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 200 za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan.

 8. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych i staranną pieczę nad kartą magnetyczną.

 9. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, w formularzu rezerwacyjnym.

 10. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 8, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.

 11. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

 12. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).

 13. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Zarządca może pobrać opłatę dodatkową w wys. 500 zł.

 14. W przypadku zgubienia karty do pokoju, drzwi wejściowych , Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup, wymianę i programowanie karty.

 15. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy wjazdowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za zakup i zaprogramowanie nowego pilota.

 16. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych w aneksie kuchennym przed wyjazdem.

 17. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 18. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.

 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Biene Sp. z.o.o. uprawniona jest do potrącenia wpłaconej zaliczki, bądź obciążenia opłatą zgodna z warunkami podanymi przy rezerwacji.

 3. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi 50%  kosztu rezerwacji.

 4. Zmiana rezerwacji przez Biene jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Biene ma obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).

 5. Biene zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu, Biene mają zwrócić Klientowi wpłaconą przez Niego zaliczkę.

Życzymy miłego pobytu.

***************************

VOUCHER

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera dla Klienta indywidualnego, zwanego dalej nabywcą i lub użytkownikiem wydawanego przez Hotel Zakliki zwanego dalej “wydawcą”

 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Hotelu Zakliki ( firma Biene sp. z o.o ) z siedzibą ul. Zygmunta Starego 130 30- 198 Kraków.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Zakliki.
4. Voucher może być zrealizowany w Hotelu Zakliki zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Hotelu Zakliki
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Hotelu Zakliki (tel. 517 900 950 , e-mail:hotel@zaklikihotel.pl).
2. Hotel Zakliki przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy lub w formie PDF wysłanej maila.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Hotel  Zakliki ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

6.Gdy voucher jest udzielany w formie rabatu/zniżki procentowej dotyczy on jednej rezerwacji na jeden pokój w jednym terminie.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel Zakliki na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.hotelzakliki.pl oraz w recepcji Hotelu Zakliki. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Hotelu Zakliki
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

References

Check our guests references

Pokój oraz łazienka czyste, zadbane I nowoczesne. Wszystkie potrzebne rzeczy niezbędne do dłuższego wypoczynku są pod ręką lub udostępniane przez właściciela na naszą prośbę. Obsługa bardzo pomocna, życzliwa I zawsze chętna do pomocy. Lokalizacja bardzo spokojna, łatwy dojazd do centrum miasta kolejką, której z pokoju nie słychać choć jest niedaleko. Wszystkim bardzo gorąco polecam. Na pewno tu wrócę bo jakość jest na wysokim poziomie a ceny przystępne dla każdego.

Karina / nocowanie.pl

Gorąco polecam ten hotel! zamówiłam na weekend i dostałam duży apartament:) wszystko pachnie nowością, jest czyściutko, cieplutko, chętnie wrócę!!

Sabina / Booking.com

Elastyczne podejście do klienta a to się ceni.

Cezary / Booking.com

Phone Book E-mail
Na stronie wykorzystujemy Cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Ok, akceptuje
Korzystamy z Cookies. Ok, akceptuję